Vedtægter for Støtteforeningen for ”Hospice Kolding” i Sdr. Stenderup

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Hospice Kolding”.

Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid værende formand.

A. Før Hospice Kolding er etableret, er formålet:

1.  at arbejde for etablering af Hospice Kolding som en selvejende institution i Region Syddanmark.

2.  at arbejde for etablering af Hospice Kolding i/ved landsbyen Sdr. Stenderup

3.  at udbrede kendskabet til hospicetanken og Hospice Kolding gennem oplysningsvirksomhed

4.  at indsamle økonomiske midler til punkt 1, 2 og 3.

B. Efter Hospice Kolding er etableret, er formålet gennem samarbejde med ledelsen på Hospice:

1.  at indsamle økonomiske midler til initiativer til glæde for den selvejende institutions patienter

2.  at støtte den selvejende institution og dens patienter med frivilligt arbejde

3.  at udbrede kendskabet til Hospice Kolding gennem oplysningsvirksomhed

§ 2. Medlemskab

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår.

Medlemskab af støtteforeningen indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter, og kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.

 

§ 3 Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 – 9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og medlemmer kan genvælges. For bevarelse af kontinuiteten tilsigtes, at halvdelen vælges i lige år, mens resten vælges i ulige år.

Der vælges 3 suppleanter for det kommende år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, og vælger blandt de valgte medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen kan udpege både en ekstern formand og kasserer.

Bestyrelsen kan udpege udvalg blandt ressourcepersoner. Disse udvalg vælger formand, og har et bestyrelsesmedlem tilknyttet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder forretningsudvalg.

Bestyrelsesmøde afholdes når formand eller mindst to medlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Suppleanter og ressourcepersoner med særligt ansvar kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ved afstemninger med stemmelighed er formandens stemme eller i formandens fravær næstformandens stemme afgørende.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen orienterer løbende medlemmerne om sit arbejde.

§ 4. Tegning – hæftelse:

 

Foreningen tegnes af formanden – eller i dennes fravær af næstformanden – sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Disse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens evt. gæld.

§ 5. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret, fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, som ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.

Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer og bør så vidt muligt være rentebærende.

Foreningens regnskab vil af hensyn til Ligningslovens § 8A hvert år være at forelægge skattemyndigheden.

Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

 

§ 6. Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling holdes inden den 15. marts det følgende år.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel via e-mail til medlemmerne eller avisannonce med angivelse af dagsorden og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med én uges varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Godkendelse af evt. udvalgs beretninger

5. Regnskab fremlægges til godkendelse

6. Budget fremlægges til godkendelse

7. Kontingent for kommende år fastsættes

8.  Behandling af indkomne forslag

9. Valg af bestyrelse

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af ekstern revisor

12. Evt.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse samt dokumentation for at kontingentet er betalt. Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. § 8 og § 9.

På den stiftende generalforsamling vælges bestyrelsen således, at de 4 først-valgte vælges for 2 år, de efterfølgende 3 valgte vælges for 1 år.

Forslag, der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der tilkommer hvert medlem én stemme.

§ 8. Vedtægtsændringer:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af samtlige foreningens medlemmer stemmer derfor.

Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Kolding. Hvis et sådant ikke findes, tilfalder midlerne efter bestyrelsens beslutning en her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospice formål.

Hvis der er hæftelser ved sponsorbeløb, skal de tilbagebetales inden fordeling af formuen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 29. september 2011

Bestyrelsen:

Jane Rothausen, Maria Frederiksen, Trine Birkelund, Berit Frandsen, Erik John Olsson, Per Kristensen og Pia Kongsved.

Ændring af vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. oktober 2013

Bestyrelsen:

Jane Rothausen, Maria Frederiksen, Trine Birkelund, Berit Frandsen, Dorte Lassen, Lone K. Friis og Lotte Jeppesen.

Ændringer af vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. marts 2017

Dirigent:

Sigurd Trolle

Bestyrelsen:

Maria Frederiksen, Vagn Holm (ikke til stede), Claus Warming, Inge Thode, Aage Hillersborg, Heidi Gottenborg, Lotte Jeppesen, Lisbeth Kramer Terkelsen