Formand Lone Friis

Formand Lone Friis

Formandens beretning 2017

Formand, Lone Friis’, beretning for året der gik 2016. Leveret ved generalforsamlingen 9. marts 2017. Støtteforeningen har nu eksisteret godt 5 år, og jeg husker aktivitetsniveauet som støt stigende for hvert år der er gået.

Ressourcepersoner
Der er gennem tiden lagt stort engagement i at opnå vores mål om at få et hospice til Koldingområdet, og aktiviteterne nåede i 2015 et niveau, hvor vi indså nødvendigheden af at få tilknyttet nogle engagerede ressourcepersoner, som kunne supplere og aflaste bestyrelsen ved forskellige relevante aktiviteter.

Gruppen af ressourcepersoner er vokset, og i juni mødtes bestyrelsen og ressourcepersonerne til en aften, hvor vi informerede om støtteforeningens arbejde, og vores aktiviteter. Særligt var vores ønske om medlems tilgang i fokus, og der blev organiseret et udvalg til dette. Det var en meget givende aften for alle parter. Der er mange forskellige opgaver uddelegeret til ressourcepersoner, blandt andet deltagelse i diverse arrangementer. Vi er meget taknemmelige for opbakningen.

Organisering og struktur
Samtidig med at foreningens aktiviteter øgedes opstod behovet for at skabe struktur og organisering internt i støtteforeningen. Vores PR udvalg har arbejdet ihærdigt på denne opgave og vi har nu et intra, hvor referater og andet ligger fælles, så vigtig viden arkiveres centralt.

Vi har udarbejdet en strategiplan, hvor vi har opstillet mål for vores arbejde, og sat aktiviteter på til opnåelse af målene. Tilbage står nu at følge op og evaluere målene, aktiviteterne og året der er gået mhb udvikling og opstilling af evt nye mål for fremtiden.

Vi måtte ligeledes erkende at omfanget af opgaver og udvalg krævede en organisationsplan, og beskrivelse af udvalgenes arbejde og ansvar. Det har bevirket en klar struktur, og derfor deltager alle ikke længere i alle aktiviteter. Arbejdet er uddelegeret, og det fungerer fint.

Udvidelse af bestyrelsen – vedtægtsændringer
Bestyrelsen består for en stor del af medlemmer, som er erhvervsaktive, så der er behov for fortsat at fordele opgaver på flere hænder. Derfor foreslås en vedtægtsændring mhb på udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer. Dette skal der så tages stilling til på mødet iaften.
Derudover har vi forslag om en vedtægtsændring ift kontingent størrelse, da vi har ændret procedure ift betaling af kontingent.

Nye foldere
Vi har udarbejdet en ny og moderniseret folder om støtteforeningen med Kolding hus, som vi er meget stolte af. Derudover har vi lavet en folder til nye bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner, som fortæller om støtteforeningen, vores mål og hvordan vi ønsker at fremstå ud ad til.

Fortællinger
For at skildre behovet for hospicepladser og beskrive betydningen af hospice for den døende og deres pårørende er vi begyndt at udgive fortællinger med oplevelser på enten ikke at opnå en hospiceplads, og hvilken betydning det har haft for et døende menneske at dø hjemme, samt oplevelser fra de pårørende om forløb på hospice. Det er meget rørende fortællinger, og vidner om hvor stor betydning en værdig død har både for den døende, og ikke mindst for de pårørendes måde at komme videre på i livet. Vi er meget ydmyge og taknemmelige for at blive indviet i de pårørendes oplevelser med både minder, sorg og glæde.

Opmærksomhed, arrangementer og donationer
Vores mål om at skabe opmærksomhed om hospice, og udbrede kendskabet hertil, er lykkes. Hospice er blevet en del af mange borgeres bevidsthed, og vi har stor opbakning.

Vi nyder stor opbakning fra forskellige velgørenheds organisationer, som henvender sig med donationer. Ligesom foreninger henvender sig med tilbud om at donere overskuddet af forskellige arrangementer. Den opbakning har stor betydning for os, både ift synlighed og ift vores økonomi, og vi er meget taknemmelige for hver en gestus. Foreningen har nu rundet 1 million kroner.

Politisk arbejde
På et møde tidligere med politikere og nogle af vore ambassadører blev vi gjort opmærksom på behovet for at vi gør opmærksom på os selv ift politikere lokalt, regionalt og i folketinget.
Meget af bestyrelsens arbejde handler derfor også om møder med kommunen og diverse politikere, samt skrivelser, hvor vi til stadighed gør opmærksomme på os selv, på behovet for hospice og betydningen af palliativ behandling.

Vi har kontakt til lokale, regionale politikere samt ambassadører i folketinget, som kan gøre opmærksom på behovet for hospicepladser og for vores sag

I april sidste år inviterede kommunen os på en rundvisning på Marielund, ved sygehuset, for at undersøge om bygningerne kunne være egnet til hospice. Ved dette møde drøftede vi palliation og hvad et hospice kræver.

I samarbejdet om at opnå fælles forståelse af dette, blev vi enige om at tage på stuedietur, og var i januar i år inviteret til at deltage i en studietur til Hospice Søndergård i Måløv sammen med ansatte ved kommunen og udvalget for senior og soc og sundhed.

Det kom der nogle meget konstruktive drøftelser ud af, og vi har siden været til opfølgningsmøde med soc dir Lars Rasmussen mhb på at få defineret palliation og forskellige niveauer af palliation, og dermed få fælles forståelse herfor. Vi må desværre konstatere at udsigten til at kunne etablere et nybygget hospice, som er vores vision, lader vente på sig. Det kræver en beslutning i sundhedsministeriet.

Kommunen forelagde os på mødet om deres planer om at etablere et antal palliative pladser på et af Koldings plejecentre, og vil gerne inddrage vores viden og samarbejde fremadrettet. Det glæder os at vi på den måde kan leve op til vore medlemmers forventninger om at vores arbejde bærer frugt, så vi kan få et hospice, eller i det mindste som en start palliative pladser i Kolding.

Det betyder imidlertid ikke at vi opgiver vores vision.

Vi har stadig en vision om et nybygget hospice med optimale forhold for døende og deres pårørende. Kommunens tiltag udelukker ikke at vi fortsætter vores arbejde, samtidig med at vi er åbne for muligheder, og samarbejder konstruktivt.

At få etableret et hospice er et fælles projekt mellem støtteforeningen, opbakning fra borgerne, kommunen og politikerne.

Et fælles projekt for en værdig død.

Med håb om et godt møde.
Lone Friis

“Vores mål om at skabe opmærksomhed om hospice, og udbrede kendskabet hertil, er lykkes.”

“Vi er glade for at Kolding tænker i palliativ behandling, og tror på at vi har medvirket til at få sat fokus på behovet”

“Når vi så ikke stiller os tilfreds med det, så er det fordi vi har viden om at et hospice kan tilbyde noget helt særligt”

Læs hele det godkendte regnskab her.

Og det officielle referat fra dirigent Sigurd Trolle her.