Formandens årsberetning over året 2017

for Støtteforeningen for Hospice Kolding, generalforsamling 2018:

I 2017 er der doneret og indsamlet rigtig mange penge. Dette medfører et stort ansvar for os: et ansvar for at forvalte midlerne, som de er tænkt og et ansvar for på lignende vis at intensivere arbejdet for et hospice i Kolding eller omegn.

På nuværende tidspunkt er Region Syd den eneste region i Danmark, som har rådighed over det antal hospice pladser, som European Association for Palliative Care (EAPC) anbefaler. Anbefalingen bygger på en vurdering af hospicepladser i forhold til den nuværende målgruppe, som primært er kræftpatienter. Dette faktum betyder, at vi ikke inden for en kort periode på f.eks. 3-5 år skal regne med at få en aftale med Region Syddanmark om etablering af et nyt hospice.

EAPC vurderer imidlertid, at behovet inden for en 10-årig periode vil fordobles. Dels på grund af en større gruppe af ældre, dels fordi udviklingen vil medføre at også andre patientgrupper vil søge at komme på hospice. Patienter med f.eks. hjerte-kar sygdomme, lunge sygdomme eller andre livstruende sygdomme. Sundhedsstyrelsen støtter en sådan udvikling i sin anbefaling for den palliative eller lindrende indsats i Danmark jan 2018.

Den palliative indsats bliver opdelt i to niveauer: den specialiserede indsats som ydes på hospice eller palliative afdelinger på sygehuse – og den basale, som ydes i den primære sundhedspleje i kommunerne.

Den specialiserede indsats er begrænset til mennesker med komplekse symptomer og behov. Når disse er behandlet, udskrives man og overgår behandlingen til det basale niveau. Dvs egen læge, hjemme/sygepleje eller plejehjem. Den overgang er stor og for mange også svær. Vi vil gerne arbejde for et tilbud, som kan være et godt og kvalificeret behandlingstilbud for de mennesker, som ikke længere har behov for specialiseret behandling – et tilbud, som kan være et alternativ til eget hjem eller plejehjem. Det er dermed ikke et alternativ til hospice.

I 2017 har vi haft mulighed for at møde folk fra Kolding kommunes byråd. Vi har fremlagt vore ideer vedr. det, som vi kalder et hospitium.

Igennem 2017 har to bestyrelsesmedlemmer flere gange mødtes i en arbejdsgruppe bestående af lederen af hjemmeplejen, af det palliative team, en udviklingssygeplejerske og chefen for Senior- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune.

Kort før Jul blev projektet præsenteret for både Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Begge udvalg udtalte entusiasme over projektet, om end der ikke i 2018 kan afses penge det, da budgettet allerede var fastlagt. Desværre var de ikke glade for navnet ’hospitium’, da de var bekymrede for, om dette ville vække for store forventninger, som dem vi almindeligvis har til hospice.

Indtil videre er tanken, at der etableres 3 sengepladser, hvor den nødvendige omsorg ydes af en sygeplejerske med speciale i palliation. Der vil være mulighed for udvidelse, f.eks. med et dagcenter til oppe- og hjemmegående borgere i den palliative fase. Den ekstra omsorg, som f.eks. god mad i mindre anretninger, et nærværende og lyttende medmenneske ved sengekanten, blomster på værelset eller en køretur i det grønne – den ekstra omsorg skal ydes af frivillige.

Vi håber i løbet af efteråret 2018 at kunne begynde med rekruttering og uddannelse af interesserede. Både hjemmeplejen og palliationssygeplejerske vil være involveret i uddannelsen af frivillige sammen med os. Vi regner med at have brug for mennesker til mange forskellige opgaver. Det siger sig selv, at man som f.eks. chauffør eller kok ikke nødvendigvis har brug for det samme grundlag, som han eller hun der gerne vil være tæt på den døende, men et tilbud om uddannelse vil alle få. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet her i februar, lige som andre og flere samarbejdspartnere forhåbentlig snart kan inddrages.

I forhold til arbejdet for et hospice her i Kolding, så håber vi at kunne mødes med den nye regionsformand og næstformand (som samtidig er formand for Sundhedsudvalget) her inden så længe. Dels vil vi gerne orientere dem om de aktuelle tiltag i Kolding o.o., dels vil vi gerne forsøge at opbygge et tættere forhold til dem. Vi mener, at netop et godt organiseret og grundfæstet basalt palliativt tilbud i kommunen, vil gøre Kolding og omegn tiltrækkende den dag, hvor behovet for hospice pladser udvides til også at omfatte andre sygdomskategorier end kræft, og hvor behovet for flere hospices dermed opstår. Ifølge EAPC vil behovet af hospicepladser i Danmark fordobles inden for de næste ca. 8-10 år som tidligere nævnt. Til den tid håber vi, at Region Syddanmark vil vælge Kolding som basis for et nyt hospice – og at hospitium vil hjælpe dem til at få øje på det fornuftige i netop den beslutning: Vi vil så vil kunne tilbyde både den basale og den specialiserede palliative omsorg og overgangen mellem de to niveauer vil forhåbentlig kunne forløbe gnidningsløst og under vejledning af et tæt samarbejde.

Vores medlemstal vokser støt, nu knap 500 medlemmer. Og vores pengebeholdning vokser også tilfredsstillende. P.t. over en 1.000.000 D.kr. og med lovning på et større fremtidigt beløb. Vi har meget at sige vore medlemmer, ressourcepersoner og ambassadører tak for.

Der har været mange opgaver i det forgangne år, og nogle mennesker i bestyrelsen er blevet slidte. For at skaffe både mere aflastning og mere kontinuitet vil vi gerne finde midler til at ansætte en sekretær 4-5 t ugentligt.

Af succesfulde arrangementer kan nævnes en kirkekoncert med et overvældende overskud, et pinsearrangement – og også i august et medlemsmøde for at orientere om arbejdet vedr hospitium.

Vi havde i slutningen af 2017 fået opdateret vores hjemmeside, og her henover 2018 har vi fået sat vore medlemmer ind igennem hjemmesiden, så både medlemskab og oversigt over medlemmer fremover burde kunne gøres lettere – men den overgang har ikke været gnidningsløs desværre. Det har kostet både kræfter, medlemmer og arbejdsglæde.

Når alt dette er sagt, så glæder vi os til arbejdet i det kommende år. Det bliver spændende at se, hvorvidt vi kan komme ud på ungdomsuddannelserne og de lokale højere uddannelser for at rekruttere også unge frivillige. Og også spændende at undersøge, hvorledes det nye regionsråd og regionsrådsformand stiller sig i forhold til et hospice her i Kolding.

Med generalforsamlingen har Vagn Holm valgt at stoppe i bestyrelsen, og vi takker ham for hans indsats i den tid, han og i øvrigt også hans hustru har deltaget i arbejdet. Også en stor tak til Else Skouboe, som har udført et stort arbejde med administration af medlemmer og økonomi. Og endelig også til Vibeke Petersson, som efter mange års tro tjeneste har valgt nu måske vrkelig at gå på pension.

Vores tidligere næstformand kommer tilbage efter et års orlov, – det glæder vi os også til.