Aftale ark Gæstehuset

Aftaleark for Gæstehuset på Vesterløkke Samarbejde mellem Støtteforeningen for Hospice Kolding og Kolding Kommune
Ramme og organisatorisk  placeringGæstehuset består af to palliative aflastningspladser. Hertil er tilknyttet  overnatningsmulighed for pårørende, samt et daghjem. Begge placeret på  Vesterløkke, center for midlertidig ophold. Begge tilbud retter sig mod borgere, der er tilknyttet Kolding Kommunes  palliationssygepleje. Gæstehusets lokaler kan benyttes af borgere i palliative forløb, og deres  pårørende, i alle døgnets timer. Når Gæstehusets lokaler ikke benyttes som daghjem, indgår lokalerne som en  del af fællesarealerne for Vesterløkkes øvrige beboere. Koordinator for Gæstehuset refererer til Lederen på Vesterløkke. ∙ Palliationsygeplejersken (e) tilknyttet Gæstehuset refererer til Lederen  af sygeplejen S3. ∙ De frivillige tilknyttet gæstehuset er organiseret under Støtteforeningen  for Hospice Kolding.
Gæstehusets målgruppe Borgere, der er i palliative forløb i Kolding Kommune, kan tilbydes ophold  på Gæstehus Vesterløkkes palliative aflastningspladser af op til 2 ugers  varighed ∙ Når netværk og familie trænger til aflastning. ∙ Når borgeren trænger til aflastning. ∙ Når ægtefælle/pårørende ønsker at deltage i en given aktivitet, og  borgeren ikke kan være alene i det angivne tidsrum. ∙ Når borgeren ikke profiterer af sygehusindlæggelse. ∙ Når borgerens tilstand forværres, og borgeren ikke har – eller ønsker at benytte sig af – åben indlæggelse på sygehus. Borgere, der er i palliative forløb, kan tilbydes deltagelse i Gæstehuset Vesterløkkes daghjems tilbud ∙ Som aflastning til netværk og familie hvis de trænger til en kort  aflastning.  ∙ Når borgeren har brug for et frirum og kan drage glæde af samvær,  fællesskab og aktiviteter. ∙ Når borger er selvhjulpen ift. dagligdagsaktiviteter som f.eks.  toiletbesøg. Pårørende til alle borgere der er i palliativ forløb på Vesterløkke, kan  benytte Gæstehusets lokaler  ∙ Til ro og eftertanke.  ∙ Til samtale. ∙ I forbindelse med borgerens indflytning. ∙ Overnatning for pårørende (på første sal).
Ansvar og opgaver for  koordinator∙ At være bindeled til plejen og køkkenet på Vesterløkke. ∙ Sikre hjertevarm modtagelse af frivillige, og forestå anderkendelse af  de frivilliges indsats.
∙ Sikre at Gæstehusets dagtilbud tilbydes alle relevante borgere i  palliative forløb, mens de er på Vesterløkke. ∙ Koordinere de frivilliges indsats i samarbejde med  palliationsygeplejersken. F.eks. tage kontakt til frivillige på vegne af Vesterløkkes palliative borgere, der kan have glæde af nærvær og/eller  åndelig omsorg på stuen. ∙ Udarbejdelse af vagtplan til de frivillige i forhold til Gæstehuset  Vesterløkkes dagtilbud. ∙ Ugentlig tidsforbrug ca. 2 timer, der erlægges i løbet af daghjemmets  åbningstid.  ∙ Deltage i månedlig møde med de frivillige – efter behov. ∙ Skabe overblik over kørselsbehov, og evt. koordinere kørsel med  Flextrafik via Senior- og Sundhedsrådgivningen.
Ansvar og opgaver for  palliationsygeplejersken∙ Udarbejdelse og revidering af pjece vedrørende gæstepladser og  daghjem. ∙ Undervisning og introduktion af frivillige i basal palliation. ∙ Undervisning af plejepersonale der er tilknyttet Vesterløkkes palliative  enhed/team. ∙ Palliationsygeplejersken tilbyder sparring og debriefing.  ∙ Deltagelse i arbejdsgruppe- og styregruppemøder. ∙ I samarbejde med koordinator, koordinere de frivilliges indsats i det  enkelte forløb, både under aflastnings ophold på de palliative stuer, og  for de hjemmeboende brugere af gæstehusets daghjem.  ∙ De 3 palliationssygeplejersker ansat i Sygeplejen S3 visiterer til  gæstepladserne, og har sammen med det palliative team på  Vesterløkke ansvar for borgers ophold på gæstepladserne, samt  handleplan for borgers videre forløb/tilbageflytning til eget hjem. Hvis  borger, mod forventning, ikke kan nøjes med 14 dages aflastning på  palliations-pladsen, afklares det via straks-visitation, hvorvidt  borgeren kan tilbydes en almen aflastningsplads på Vesterløkke – på  lige fod med andre akutte borgere. Borgeren forbliver på den  indflyttede stue, og der stilles en anden stue på Vesterløkke til  rådighed som palliativ aflastningsplads. ∙ Palliationssygeplejersker erlægger 30 timer på Vesterløkke fordelt på  ugens 5 hverdage. 
Ansvar og opgaver for de  frivillige∙ Frivillige i Gæstehus Vesterløkke kan støtte op om svære samtaler. ∙ Deltagelse i møder med koordinator og palliationssygeplejeske, f.eks. i  forbindelse med introduktion til opgaven som frivillig. ∙ Våge hos døende på Vesterløkke. ∙ Aktiviteter i løbet af dagen, der er afpasset den palliative borgers ønsker. ∙ Nærvær med den palliative borger og dennes familie og pårørende. ∙ Tilbyde og ansvarlig for at arrangere transport til og fra gæstehusets  daghjem: Træffe aftale med de 2 frivillige organisationer, der ejer  ”Smutteren”. Kommunen har ikke lovhjemmel til at forestå transporten til/fra  Gæstehuset Vesterløkke. 
Økonomi Betaling for ophold på en midlertidig palliativ aflastningsplads ∙ følger godkendte takster, og trækkes over pensionen eller betales på  giro.  Der er ingen betaling for borgere i gæstehusets daghjem. ∙ Kaffe, te, kage, boller kan bestilles i køkkenet på Vesterløkke, og  afholdes af Vesterløkke.
∙ Ved indkøb til mindre kreative aktiviteter/spil, tages kontakt til  Vesterløkkes aktivitetspersonale. Større indkøb eller udgifter dækkes  evt. via fonde søgt af Støtteforeningen for Hospice Kolding.  ∙ Der er ikke afsat yderligere budget til Gæstehuset Vesterløkke. 
Kørsel Bevilling af kørsel til midlertidige palliative aflastningspladser Der kan ansøges om § 117 kørsel til de midlertidige pladser ved rådgivningen via en opgave i Nexus. Kørslen kan bevilges samme dag, som man har behov  for den. Kørslen kan ikke bruges til daghjemmetKørsel til Gæstehusets dagtilbud Borgere der enten benytter ganghjælpemiddel, er dement eller er  synshandicappet, kan søge Handicap-kørsel. Plejen opdaterer tilstande med  funktionsniveau og ganghjælpemidler, og kan herefter søge handicapkørsel  ved at sende en opgave til rådgivningen. Kørslen kan ikke bevilliges fra dag til  dag. Kørslen kan bruges til daghjemmet.  Der forekommer egenbetaling for kørslen efter takst fastsat af Byrådet.  Bevilling af kørsel sker hovedsageligt til samkørsel koordineret ved Kolding  Kommunes kørselskontor. Personer der ikke kan bevilliges handicap kørsel Gennem et samarbejde med Hospice Kolding og Smutteren tilbydes personer  der ikke har mulighed for selv at transportere sig følgende: ∙ en frivillig ringer til de borgere der kunne have et behov, og laver aftaler  for kørsel jf. aftale med Smutteren. Kommunen har ikke lovhjemmel til at forestå transporten til/fra Gæstehuset  Vesterløkke.
Væsentlige  samarbejdspartnere i  aftalen∙ Leder af Vesterløkke ∙ Borgere på Vesterløkke ∙ Frivillige ∙ Medarbejdere i plejen ∙ Fys og ergo på Vesterløkke ∙ Køkkenet på Vesterløkke ∙ Palliation-sygeplejersker ∙ Leder Sygeplejen S3
Møder Månedsmøder mellem koordinator, palliationssygeplejeske og frivillige.  Arbejdsgruppemøder: Arbejdsgruppen består af:  ∙ Leder af Sygeplejen S3 ∙ Leder af Vesterløkke ∙ 1 palliationssygeplejeske ∙ 3 medlemmer fra Støtteforeningen for Hospice Kolding. Styregruppemøde: Afholdes ad hoc, og indkaldes af Lene Holmgaard efter  anmodning fra arbejdsgruppen. Styregruppe består af: ∙ Arbejdsgruppen (beskrevet ovenfor) ∙ Chefkonsulent Birgitte Munk Grunnet ∙ Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund. 
Dato Udarbejdet og godkendt i styregruppen 12. oktober 2021.  Aftalen evalueres maj 2022. 

Formål

Støtteforeningen for Hospice Kolding har 3 formål:

  1. at arbejde for etableringen af Hospice Kolding som en selvejende institution i Region Syddanmark
  2. at udbrede kendskabet til Hospicetanken og Støtteforeningen Hospice Kolding gennem oplysningsvirksomhed
  3. at indsamle økonomiske midler til punkt 1 og 2.

Læs foreningens vedtægter her